obrady sesji

Najważniejszym wydarzeniem obrad było udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania Budżetu za rok 2023 oraz wotum zaufania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania. Na początku sesji Burmistrz Knafel przedstawił Informację z działalności pomiędzy sesjami dostępną TUTAJ oraz przedstawił Zastępcę Burmistrza Henryka Jończyka, który przybliżył radnym i gościom sesji dotychczasową działalność oraz kompetencje – TUTAJ.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2023 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej Gminy – Raport TUTAJ. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat; następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Najważniejszym wydarzeniem obrad było udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania Budżetu za rok 2023. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2023 – tu także uchwała została przegłosowana. Sprawozdanie z wykonania Budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, z którą to opinią Radni zostali szczegółowo zapoznani.

Budżet 2023 z dużymi wydatkami na inwestycje

Inwestycje są motorem rozwojowym naszej Gminy. Wydatki na ten cel w 2023 r. wyniosły łącznie 20 191 850,52 zł, w tym ze środków zewnętrznych 6 595 217,60 zł.

Planowane w 2023 r. dochody budżetu w kwocie 88 776 307,80 zł zostały zrealizowane w 97,86 % w wysokości  86 880 083,23 zł.

Na strukturę dochodów składają się:

 • dochody własne: 36 265 737,73 zł,
 • dofinansowania do zadań inwestycyjnych: 6 595 217,60 zł,
 • dotacje: 7 088 556,29 zł,
 • subwencje: 32 275 604,15 zł,
 • pozostałe: 4 654 967,46 zł.

Planowane w 2023 r. wydatki budżetu w kwocie 93 124 758,62 zł zostały wykonane w 95,45 %, w kwocie 88 889 190,69 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 68 697 340,17 zł, a wydatki majątkowe 20 191 850,52 zł.

 • inwestycje: 20 191 850,52 zł
 • oświata i wychowanie: 34 439 813,88 zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 12 019 005,09 zł
 • pomoc społeczna i świadczenia rodzinne: 7 652 766,52 zł
 • administracja: 7 100 902,45 zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2 583 659,54 zł
 • kultura fizyczna: 1 177 423,04 zł.

Nadwyżka operacyjna

W 2023 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 7 298 235,46 zł. Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuacje finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.

Jej stabilny wzrost daje możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tą kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

 

DSC_0775
DSC_0769
DSC_0774
DSC_0770