PSZOK

Od 5 stycznia rozpocznie działalność nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Niecałej w Słomnikach. Teraz szybko i w komfortowych warunkach będziemy mogli zostawić dodatkowe odpady.

Zobacz film o 3 najnowszych inwestycjach dla mieszkańców w Gminie Słomniki: Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach; nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Gminie Słomniki oraz kąpielisko w Januszowicach!

W skład Punktu wchodzi m.in. kompleks z wiatą, gdzie umiejscowione zostały specjalne kontenery na odpady, plac manewrowy wraz z infrastrukturą dla mieszkańców przywożących odpady oraz punkt napraw dla przedmiotów z odzysku.

Inwestycję wykonała firma F.H.U MOL-BUD Dariusz Molong Szczepanowice 57, 32-200 Miechów; jej koszt to 1 792 199,91 zł, w tym dofinansowanie 85 procent ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Co można zostawiać w PSZOK?

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Papier i tektury,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale i Opakowania wielomateriałowe,
 • Szkło,
 • Odzież, tekstylia,
 • Zużyte opony,
 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • Leki i odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • Baterie i akumulatory,
 • Odpady ulegające biodegradacji zielone,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Oleje silnikowe,
 • Styropian opakowaniowy (tacki styropianowe, wzmacnianie opakowań i zabezpieczenie np. sprzętu RTV i AGD, pralek, mebli i innych przedmiotów)
 • szczególności igieł i strzykawek

 UWAGA nie ulega zmianie odbiór odpadów sprzed posesji na dotychczasowych zasadach. Osoby, które kompostują odpady nie mogą oddawać odpadów bio do PSZOK.

Limit jednorazowej dostawy odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

 • do 4 sztuk opon samochodowych, na rok/gospodarstwo
 • do 200 kg odpadów betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /na rok/gospodarstwo/
 • do 5 worków 120 litrowych styropianu opakowaniowego na rok/gospodarstwo
 • do 5 litrów olejów silnikowych, na rok/gospodarstwo

Czego nie można zostawiać w PSZOK?

 • Nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione
 • Nie będą przyjmowane odpady, jeśli ich ilość lub charakterystyka wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. działalność gospodarcza).
 • Przyjmowane odpady nie mogą być ze sobą zmieszane muszą stanowić osobny sort.

Godziny otwarcia

Odpady od mieszkańców na PSZOK przyjmowane będą przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następującym porządku:

 • wtorki: 12.00 – 17.00
 • czwartki: 9.00 – 13.00
 • soboty: 8.00 – 13.00

 W  wyjątkowych  sytuacjach  godziny  pracy  PSZOK  mogą  ulec skróceniu.

UWAGA: Wyjątkowo w pierwszym tygodniu stycznia PSZOK będzie czynny:

we wtorek 5.01 w godz. 12.00–17.00

oraz sobotę 9.01 w godz. 8.00–13.00.

W kolejnym tygodniu już wg regulaminu.

Jak w praktyce działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów?

Pracownik  obsługujący  PSZOK  dokonuje  identyfikacji rodzajów odpadów komunalnych, weryfikuje ilość zgodnie z limitami, a w przypadku gruzu budowlanego dokonuje  jego ważenia.

Pracownik   obsługujący   PSZOK   nie   wyjmuje   przywiezionych   odpadów   komunalnych  z   pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek  stanowią  odpady niebezpieczne,   które  zostają umieszczone przez  pracownika   obsługującego   PSZOK  w przeznaczonym do tego miejscu

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracownika obsługi PSZOK

Punkt napraw dla przedmiotów z odzysku

Mieszkaniec naszej gminy ma możliwość oddania rzeczy używanych (np. gabaryty, sprzęt AGD) niestanowiących odpadów w celu umożliwienia ich ponownego użycia przez inne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przekazany sprzęt zostanie umieszczony wraz ze zdjęciem i opisem na portalu internetowym PSZOK w celu poinformowania zainteresowanych o możliwości bezpłatnego odebrania danego przedmiotu.

O tym, czy przedmiot nadaje się do punktu napraw decyduje pracownik PSZOK, który dokonuje oceny przydatności rzeczy do ponownego użytku. W razie potrzeby dokonuje on też niezbędnych napraw w celu przygotowania przedmiotu do ponownego użycia.