W dniu 11 maja 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco śledzić na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w roku 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Słomniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Niedźwiedź.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza Gminy Słomniki oraz Rady Miejskiej w Słomnikach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/632/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 21. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.