Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 20 maja 2024r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2023
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Słomnikach do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach na kadencję 2024 – 2029.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Słomnikach.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Słomniki.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2024 r.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2024-2035.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/732/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2023r.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.