W dniu 23 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Sesja będzie transmitowana na portalu posiedzenia.pl pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/slomniki. Wyniki jawnych głosowań radnych również będzie można na bieżąco śledzić pod  wyżej wskazanym adresem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Słomnikach do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach na kadencję 2024 – 2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Słomnikach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Słomniki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2024 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2024-2035.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/732/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2023r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 17. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.