W dniu 18 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się  XXVI  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.

 2. Ustalenie kworum.

 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2020

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2020

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025

 10. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki
  na lata 2021-2035

 13. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

 17. Podjęcie uchwał w sprawach współfinansowania oraz przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach
  przy ul. J. Poniatowskiego

 19. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych

 20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

 21. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

inż. Grzegorz Płażek