Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Niedźwiedź:

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 26.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu była sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłej remizy OSP oznaczonej nr: 52 o pow. 0,0370 ha poł. w obr. Niedźwiedź, jedn. ewid. Słomniki.

  1. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

 

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 1 firma

Liczba dopuszczonych do przetargu –  1 firma

Liczba niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy

 

  1. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła: 55 693,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 56 300,00zł

  1. Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Grzegorz Kowal Firma Handlowo-Budowlana

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 26.07.2022 r., w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Ogłoszenie: Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości