grafika 3 strzałki

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

zwiększenie możliwości zatrudnienia 1144 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.

Okres realizacji projektu

01.02.2021r. – 31.12.2022r.

Wartość projektu

14 862 584,09 PLN

Grupy docelowe

Osoby powyżej 50r.ż. – 244 osoby;

Osoby długotrwale bezrobotne – 289 osoby;

Osoby z niepełnosprawnościami  - 37 osób;

Osoby o niskich kwalifikacjach – 525 osób;

Kobiety

Mężczyźni nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup;

 Działania w projekcie

Pośrednictwo pracy dla 1144 osób

Poradnictwo zawodowe dla 1144 osób

Organizacja staży dla 610 osób

Organizacja szkoleń zawodowych dla 514 osób

Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 264 osób

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 20 osób

UCZESTNICY PROJEKTU

W ramach projektu wsparciem objęte zostanie 1144 osób (w tym około 50% kobiet)
w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako bezrobotne. W projekcie, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie UPPK realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Założone w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na nabycie kwalifikacji, kształtowanie umiejętności (zawodowych i interpersonalnych) uczestników oraz nabycie przez nich doświadczenia zawodowego. Dodatkowo zostanie wykorzystany potencjał osób w wieku 30 lat i więcej do rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym i w regionie.

 POŚREDNICTWO PRACY

Wszyscy uczestnicy projektu (1144 osób) otrzymają usługi pośrednictwa pracy, które będą polegały na: udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami, informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługi Poradnictwa zawodowego dla 1144 osób będą polegały na: udzielaniu informacji
o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, udzielaniu porad
z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

ORGANIZACJA STAŻY

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 610 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy. Stanowiska odbywania stażu będą oznakowane zgodnie
z wytycznymi dla programu.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 514 osób (w tym 264 szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zapewnia uczestnikom szkoleń m.in. materiały szkoleniowe oraz wydanie zaświadczenia MEN, świadectwa uczestnictwa w procesie szkolenia lub innego równoważnego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Szkolenia zorientowane będą na zdobycie, zmianę lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Rodzaje organizowanych szkoleń będą uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez osoby bezrobotne oraz pracodawców w oparciu o informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to obejmuje wypłatę jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 264 osób. Nowo powstałe firmy będą monitorowane przez okres 12 m-cy (oświadczenia kwartalne, wizyty monitorujące).

 FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 20 osób należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  5000 zł.

 Projekt jest realizowany przez UPPK z główną siedzibą w Krakowie oraz przez Filie Urzędu w Krzeszowicach, Skawinie i Słomnikach w celu zapewnienia uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą projektem oraz ułatwienia dostępu do projektu.