Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021r.  o godz. 15.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji GPPiRPA i GPPN za rok 2020.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Słomnikach w roku 2020.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Słomniki-Skała.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.