Staw w Januszowicach z lotu ptaka

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu rekreacyjnego w Januszowicach.

Położenie nieruchomości

Obręb:Januszowice Jedn. ewid.: Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia: 346/4 o pow. 0,3751 ha, 346/5 o pow. 0,3150 ha, 346/6 o pow. 0,5300 ha, 347/1 o pow. 0,3923, 347/2 o pow. 0,3060 ha, 348/4 o pow. 0,5385 ha, 359/1 o pow. 0,1827 ha, 348/6 o pow. 0,4685 ha, łącznie 3,1081 ha

Nr księgi wieczystej:KR1S/000016690/5

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 2 000 zł netto płatne miesięcznie  + podatek VAT

Termin wnoszenia czynszu: do 10. dnia każdego miesiąca

  1. Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest teren rekreacyjny, oddany do użytkowania w grudniu 2020 r., zabudowany: budynkiem socjalno - administracyjnym (toalety i pom. adm.), parkingiem na 30 miejsc postojowych, dojazdem i dojściami z kostki brukowej, mini placem zabaw, obiektami małej architektury (m.in. grill kamienny, ławo - stoły, przebieralnia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), modułowym pomostem pływającym na wyspę oraz część wału - ok. 80 m zagospodarowana jako plaża, część stawu i teren wyspy (altana z ławo-stołami, stoliki, ławki, kosze na śmieci). Teren zielony pokryty jest trawnikiem i niską roślinnością (drzewa i krzewy). Obiekt wyposażony jest w instalację oświetlenia zewnętrznego – latarnie LED, instalację monitoringu wizyjnego (7 kamer) z rejestratorem zlokalizowanym w budynku. Teren przyłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej i jest wyposażony w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo o poj. 10 m3).Wjazd na działkę z drogi gminnej. Obok budynku wyznaczony jest teren pod ustawienie małej gastronomii typu „food truck”, wykonane są w tym miejscu przyłącza energetyczne oraz wod.-kan. w studzience.

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : w MPZP: C1. KP – tereny parkingów, C1.ZP – tereny zieleni urządzonej w strefie szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, C1.US – tereny sportu i rekreacji

Na dzierżawionym terenie istnieje możliwość stworzenia kąpieliska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez dzierżawcę. Teren wyposażony jest w urządzenia służące bezpieczeństwu korzystania z wody (koła ratunkowe, bosaki, stanowisko dla ratownika). Dodatkowo obiekt wyposażony jest w sprzęt pływający z kamizelkami ratunkowymi: rowerki wodne (6szt.), kajaki pojedyncze (3szt.) z wiosłami, kajaki podwójne (3 szt.).

  1. Wadium

Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić do dnia 28.05.2021r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie do 28.05.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 28.05.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

  • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 13.00 w dniu 01.06.2021r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

  1. Dzierżawa nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
  2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  3. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
  • Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
    012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
  • Ogłoszenie o przetargu oraz projekt umowy dzierżawy umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl oraz w BIP.

 Słomniki, dnia 28.04.2021 r.

Ogłoszenie także na BIP

Zobacz film o kąpielisku

Załączniki:
Pobierz plik (umowa kąpielisko do ogloszenia o przetargu.doc)umowa kąpielisko do ogloszenia o przetargu.doc[ ]75 kB2021-04-29 10:29
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Umowy.jpg)Załącznik nr 1 do Umowy.jpg[ ]1572 kB2021-04-29 10:30
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Umowy.docx)Załącznik nr 2 do Umowy.docx[ ]20 kB2021-04-29 10:30
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Umowy.doc)Załącznik nr 3 do Umowy.doc[ ]49 kB2021-04-29 10:30