W dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 w sesji udział wezmą zaproszeni goście oraz mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć i spełnią warunki udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.

Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2020r.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2020r.
 7. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2020r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
 9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 13. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.