W dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 14.00 odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania radnych oraz gości sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Słomnikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Słomniki oraz dla przewodniczącego Rady Mieszkańców Miasta Słomniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.