Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021r. o godz. 14.30. Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2022.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w gminie Miechów  oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  w tym zakresie.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania i zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Słomniki a Gminą Skała, Gminą Iwanowice oraz Gminą Kocmyrzów – Luborzyca polegających na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2022 - 2024 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, bonów lub kart przedpłaconych (prepaid) na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/420/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 2 grudnia 2021 roku.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Słomniki w 2022 roku.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.
 15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 17. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 18. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 19. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.