Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 7 marca 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Dyskusja nt. planu wydarzeń kulturalnych w 2022r.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. Stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2021.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki w 2022 r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu gminnego placu targowego.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Otulina Podkrakowska.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 15. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 16. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.