w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w latach 2020 i 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Św. Michała Archanioła.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu.
 11. Podjęcie uchwał z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz wydania upoważnień z tym związanych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) - etap II.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla OSP z terenu gminy Słomniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki
 18. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 20. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.