Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 52 o powierzchni 0,0370 ha położona w obr. Niedźwiedź, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00001809/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 52 zabudowana jest budynkiem byłej remizy OSP. Budynek jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 165,0 m2. Fundamenty żelbetowe, ściany nośne gr. ok. 50 cm murowane z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, nadproża typu Kleina, wieńce żelbetowe, piony kominowe i wentylacyjne murowane z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, strop żelbetowy, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową, rynny i rury spustowe – z blachy cynkowej, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa – drewniana i metalowa, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, elewacje zewnętrzne – tynk cementowy. Budynek uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną gminną i telefoniczną. Budynek byłej remizy OSP pełnić może funkcję komercyjną oraz nadaje się do zagospodarowania przede wszystkim pod różnego rodzaju zakłady usługowe, sklepy, magazyny oraz zakłady świadczące usługi dla sektora rolnego z zapleczem socjalno-biurowym. Budynek aktualnie jest nieużytkowany. Obiekt niegdyś pełniący funkcję punktu skupu mleka i remizy strażackiej przeznaczony jest aktualnie do generalnego remontu. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód-zachód. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony zachodniej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej, działka jest częściowo ogrodzona. Ogrodzenie stanowi podmurówka betonowa, słupki stalowe i metalowa siatka rozciągnięta pomiędzy słupkami. Ogrodzenie znajduje się w złym stanie technicznym, teren powierzchni działki w części utwardzony jest betonem i kamieniem, natomiast w pozostałej części porośnięty jest trawą. Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodną gminną i telefoniczną.

Przeznaczenie nieruchomości:         

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 52 znajduje się w swej południowo-zachodniej stronie w pasie głębokości około 2,5 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku panu symbolem KDL, a pozostała część działki znajduje się  terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem P1.U. Jednocześnie działka znajduje się w pasach izolujących teren cmentarzy od innych terenów (150 m od granicy cmentarza). Przez teren działki w południowo-zachodniej części przebiega szlak turystyczny. Na działce znajduje się obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków i przeznaczone w planie do objęcia ochroną: ez_P_19 (Straż pożarna z II ćw. XX w.)

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 52 w Niedźwiedziu wynosi 55 693,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące sprzedaży:

Działka nr 52 w Niedźwiedziu będzie przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

Słomniki, dnia 12.04.2022 r.