Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu należy:
1) prowadzenie całości spraw wynikających z procedur kontroli, w tym:
a) kontrola wewnętrzna mająca na celu badanie prawidłowości wykonywania zadań
należących do zakresu działania komórek organizacyjnych Funduszu w tym:
- opracowywanie rocznych planów kontroli,
- dokonywanie kontroli zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Zarząd
oraz dokonywanie doraźnych kontroli nieujętych w planie, których
przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
- ocena czy działania kontrolowanych komórek organizacyjnych odbywają się na
podstawie przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych,
- sporządzanie dokumentacji z ustaleń z przeprowadzonych kontroli,
- opracowywanie informacji dla Zarządu o wynikach przeprowadzanych kontroli,
- opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie
przeprowadzonych kontroli,
b) przygotowywanie informacji i zaleceń pokontrolnych,
c) prowadzenie rejestru wydanych zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich
realizacji,
d) analiza i ocena wyników kontroli i ich przedstawianie w formie raportu na
posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego Funduszu,
e) archiwizacja dokumentów prowadzonych spraw

Link do strony BIP WFOŚiGW w Krakowie: https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2089421,ogloszenie-o-naborze-kp11182022-stanowisko-ds-kontroli-wewnetrznej-i-audytu-w-wymiarze-1-osoba-1-eta.html