Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 503 o powierzchni 0,0737 ha położona w obr. Słomniki, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00000588/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 503 zabudowana jest budynkiem usług publicznych użytkowanym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach

Przeznaczenie nieruchomości:         

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 503 znajduje się terenach zabudowy usług publicznych oznaczonych na rysunku planu A2UP. Znajduje się w pasach izolujących tereny cmentarne od innych terenów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość zostanie nieodpłatnie użyczona na rzecz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach na cele działalności statutowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość zostanie użyczona na okres 15 lat.

Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Użyczenie następuje nieodpłatnie.

Informacje dotyczące użyczenia:

Działka nr 503 w Słomnikach będzie przedmiotem użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

Słomniki, dnia 19.04.2022 r.