Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Januszowice:

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 28.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 2 stanowisk pod małą gastronomię mobilną (godz. 12.00 i godz. 13.00).

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu była dzierżawa 2 stanowisk pod małą gastronomię zlokalizowanych na placu o powierzchni ok. 65 m2 znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 346/5 obj. księgą wieczystą KR1S/00002482/3 poł. w obr. Januszowice, jedn. ewid. Słomniki.

  1. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Z uwagi na brak wpłacenia wadium do przetargu nie została dopuszczona żadna osoba.

  1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach albo niewybraniu żadnej z ofert:

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ww. nieruchomości wynosiła 750 zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł).

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa nie została osiągnięta.

  1. Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości

Brak.

Z uwagi na brak oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 28.04.2022 r., w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 28.04.2022 r.