Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Lokal użytkowy o pow. 41,89 m2 w budynku zlokalizowanym na działce nr 226 o powierzchni 0,5920 ha położonej w obr. Trątnowice, jedn. ewid. Słomniki, objętej księgą wieczystą: KR1S/00001824/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowany był do 12.2021 r. jako sklep spożywczo-przemysłowy, składa się z pomieszczenia użytkowego o pow. 27,97 m2, przedsionku o pow. 0,63 m2, magazynów o pow. 9,12 m2 i 2,35 m2 oraz zaplecza sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną w złym stanie technicznym – do remontu.

Przeznaczenie nieruchomości:         

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 226 znajduje się terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U1.U, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku  planu symbolem U12.MN1 oraz terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL_19. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Do końca 2021 r. lokal użytkowany był jako sklep spożywczo-przemysłowy, obecnie nie jest zagospodarowany.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.

Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Czynsz dzierżawny wynosi 500 zł netto + podatek VAT i płatny jest do 10. dnia każdego miesiąca. Zmiana opłat wynika z przepisów ustawowych oraz prawa gminnego.

Informacje dotyczące dzierżawy:

Lokal użytkowy będzie przedmiotem dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/508/22 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu ustanego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

Słomniki, dnia 11.05.2022 r.