Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach za rok 2021.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach w roku 2021.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Słomniki.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) - etap II.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 15. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 16. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.