1/ Nieruchomość położona w miejscowości Niedźwiedź

Obręb:                                   Niedźwiedź

Jedn. ewid.:                          Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

52 o pow. 0,0370 ha

Cena wywoławcza: 55 693,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 1. Opis nieruchomości

Działka nr 52 zabudowana jest budynkiem byłej remizy OSP. Budynek jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 165,0 m2. Fundamenty żelbetowe, ściany nośne gr. ok. 50 cm murowane z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, nadproża typu Kleina, wieńce żelbetowe, piony kominowe i wentylacyjne murowane z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, strop żelbetowy, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową, rynny i rury spustowe – z blachy cynkowej, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa – drewniana i metalowa, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, elewacje zewnętrzne – tynk cementowy. Budynek uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną gminną i telefoniczną. Budynek byłej remizy OSP pełnić może funkcję komercyjną oraz nadaje się do zagospodarowania przede wszystkim pod różnego rodzaju zakłady usługowe, sklepy, magazyny oraz zakłady świadczące usługi dla sektora rolnego z zapleczem socjalno-biurowym. Budynek aktualnie jest nieużytkowany. Obiekt niegdyś pełniący funkcję punktu skupu mleka i remizy strażackiej przeznaczony jest aktualnie do generalnego remontu. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód-zachód. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony zachodniej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej, działka jest częściowo ogrodzona. Ogrodzenie stanowi podmurówka betonowa, słupki stalowe i metalowa siatka rozciągnięta pomiędzy słupkami. Ogrodzenie znajduje się w złym stanie technicznym, teren powierzchni działki w części utwardzony jest betonem i kamieniem, natomiast w pozostałej części porośnięty jest trawą. Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodną gminną i telefoniczną.

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 52 znajduje się w swej południowo-zachodniej stronie w pasie głębokości około 2,5 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku panu symbolem KDL, a pozostała część działki znajduje się  terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem P1.U. Jednocześnie działka znajduje się w pasach izolujących teren cmentarzy od innych terenów (150 m od granicy cmentarza). Przez teren działki w południowo-zachodniej części przebiega szlak turystyczny. Na działce znajduje się obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków i przeznaczone w planie do objęcia ochroną: ez_P_19 (Straż pożarna z II ćw. XX w.).

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 13.30
  w dniu 26.07.2022r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Wadium w wysokości 5 500,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.    

 

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

 Wynik: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości