W dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2021r.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2021r.
 8. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2021r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
 10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Słomniki na lata 2022-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słomniki na lata 2022 – 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2022-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Słomniki-Skała
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 22. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.