Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2021r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Słomniki na lata 2022-2024.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słomniki na lata 2022 – 2024.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2022-2026.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Słomniki-Skała.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.