Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Słomniki:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 26.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu była sprzedaż 2 działek oznaczonych jako nr: 1077/4 o pow. 0,1024 ha i 1192/4 o pow. 0,0584 ha
poł. w obr. Słomniki, jedn. ewid. Słomniki.

3. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

 

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 2 osoby fizyczne i 1 firma

Liczba dopuszczonych do przetargu – 2 osoby fizyczne i 1 firma

Liczba niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy

 

4. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła: 100 580,00 zł netto (słownie: sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 102 610,00 zł. netto (słownie: sto dwa tysięcy sześćset dziesięć zł 00/100).

5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Robert Jajkiewicz

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 26.07.2022 r., w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Ogłoszenie: Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości