Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021r.  o godz. 16.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2021-2026
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2021r.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania z Powiatem Krakowskim inwestycji na drogach powiatowych.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020r.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Skała na sfinansowanie kosztów promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 16. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 17. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie posiedzenia.