W dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu gminnego placu targowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 14. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.