Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu gminnego placu targowego.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.