Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 110/1 o powierzchni 0.0067 ha położona w obr. Kacice, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00029214/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 110/1 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w jej pobliżu przebiegają podstawowe sieci infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą oraz krzakami. Ma kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód-zachód. Dojazd  do nieruchomości  możliwy jest od strony wschodniej, bezpośrednio z drogi gminnej utwardzonej kamieniem (działka o nr ewid. 110/2).

 

Przeznaczenie nieruchomości:                   

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 110/1 znajduje się w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – D1.MN1.

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 110/1 w miejscowości Kacice wynosi 5 435,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące sprzedaży:

Działki nr 110/1 w miejscowości Kacice będzie przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 05.10.2022 r.