Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin:

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 21.10.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki, został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu była sprzedaż działki obj. księgą wieczystą KR1S/00024326/2 oznaczonej nr 395 o pow. 0,3653 ha poł. w obr. Prandocin, jedn. ewid. Słomniki.

  1. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

 

Z uwagi na brak wpłacenia wadium do przetargu nie została dopuszczona żadna osoba.

  1. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła: 25 725,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć zł)

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa nie została osiągnięta.

  1. Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Brak.

Z uwagi na brak oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 21.10.2022 r., w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 21.10.2022 r.