Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 7 listopada 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) - w zakresie działki ewidencyjnej nr 197 w miejscowości Waganowice.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków oraz opłat targowych.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach współfinansowania, udzielania dotacji oraz przejęcia zadań z zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Słomniki.
 10. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.