W dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) - w zakresie działki ewidencyjnej nr 197 w miejscowości Waganowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach podatków oraz opłat targowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach współfinansowania, udzielania dotacji oraz przejęcia zadań z zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Słomniki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.