Informuje się, że w dniu 03.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 350/6
poł. w obr. Prandocin Iły obj. księgą wieczystą: KR1S/00033915/4  oraz nr nr 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 poł. w obrębie Prandocin Iły obj. księgą wieczystą: KR1S/00024141/1.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 1 firma

Liczba dopuszczonych do przetargu – 1 firma

Liczba niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy

 

Cena wywoławcza: 401 535,00 zł netto

 

Przetarg wygrała firma:

Grupa Producentów AMPLUS Sp. z o.o.

 

Cena osiągnięta w wyniku przetargu kompleksu działek ewidencyjnych oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 poł. w obrębie Prandocin Iły wyniosła: 406 000,00 zł netto (słownie: czterysta sześć tysięcy  złotych 00/100).

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 03.11.2022 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 03.11.2022 r.