Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w Krakowie informuje, że do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym, szczególnie w okresie zimowym. Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu obiektu.

Ponadto tut. Inspektorat nadzoru budowlanego informuje, że w wypadku wystąpienia opadów śniegu na terenie powiatu krakowskiego, Inspektorzy PINB będą systematycznie kontrolować przestrzeganie przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązków wynikających z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku regularnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, który wynika z art. 62 Prawa budowlanego, zgodnie z którym:

Art.  62 ust. 1: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; (…)