Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Słomniki.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2625), art. 30 ust.1 i 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz Uchwały Nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Słomniki.

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w 2023 r., na terenie Gminy Słomniki stanowiący załącznik nr 1.
  2. Opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu ww. uchwały należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 w terminie 21 dni od dnia  ogłoszenia konsultacji – w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach, drogą e-mailową na adres: konsultacje@slomniki.pl.
  3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
  4. Konsultacje  uważa  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  osób  i podmiotów,  biorących  w nich  udział  jeżeli zostały one przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.
  5. Nieprzedstawienie opinii w terminie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
  6. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20 grudnia 2022 r. i zostaną zakończone 10 stycznia 2023 r.
  7. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Słomniki, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  8. Wszelkie opinie, uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Formularz konsultacyjny i projekt uchwały w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie i formularz_konsultacje_kąpielisko.docx)Ogłoszenie i formularz_konsultacje_kąpielisko.docx[ ]304 kB2022-12-20 12:04
Pobierz plik (Sprawozdanie z konsultacji.docx)Sprawozdanie z konsultacji.docx[ ]14 kB2023-01-11 11:55