herb gminy słomniki archanioł Michał

Ogłoszenie nr 3/2023 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLV/599/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.

  1. Rodzaj zadania: Wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Słomniki oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w gminie poprzez:
  2. a) edukację artystyczną i działania aktywizujące mieszkańców;
  3. b) promocję lokalnych twórców oraz lokalnego dziedzictwa kulturalnego;
  4. c) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw pisanych oraz produkcji filmowych dokumentujących oraz promujących dorobek i potencjał społeczno-kulturalny
  5. d) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
  6. e) organizowanie wystaw.

2. Na realizację w/w zadań w roku 2023 Gmina Słomniki przeznacza środki w wysokości  150.000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 2.03.2023r. do godz.15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2023 w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) - TUTAJ.