herb gminy słomniki archanioł Michał

Ogłoszenie nr 2/2023 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  w związku z Uchwałą Nr XLV/599/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.

Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach propagowania aktywności ruchowej, prowadzenia zajęć szkoleniowych, organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, organizacji i udziału w obozach, zgrupowaniach związanych z systematycznym szkoleniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Na realizację w/w zadań w roku 2023 Gmina Słomniki przeznacza środki w wysokości 600.000,00 zł.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 2.03.2023 r. do godz.15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2023 w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) –

TUTAJ