W dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco śledzić na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków Państwowej Straży pożarnej w Krakowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 12. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 13. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.