Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. , poz.1899 z późn. zmn.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zmn)  Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy:

 

Lp.

Nr działki

Położenie  i opis

nieruchomości

Powierzchnia

I przeznaczenie

Cena dzierżawy

Dzierżawca

Okres

Dzierżaw

 

1

381/15

Słomniki

ul. Słoneczna

4 garaże

53,00 zł

Miesięcznie

plus VAT

 

Na wniosek

3 lata

2

340/3

Słomniki

Ul. Kolejowa

garaż

84,00 zł Miesięcznie

Plus VAT

Na wniosek

3 lata

3

351

Słomniki

Ul. Mirka

Tymczasowy postój samochodowy

 685,00 zł   rocznie plus VAT

Na wniosek

3 lata

 

 

 

 

 

 

 

 Uchwałami  Nr XLV/615/23, nr XLV/616/23 , Nr XLV/614/23 z dnia 26 stycznia 2023r.  Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na przedłużenie umów dzierżawy  w przedmiocie wydzierżawienia w/w nieruchomości , na czas oznaczony. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicę ogłoszeń , na stronie internetowej , BIP oraz Gazecie Wyborczej.

Słomniki  dnia 07.03.2023r                     .