Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od  18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w czwartek tj. 20 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 w Centrum Kultury w Sułoszowej. Sułoszowa ul. Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa.  Szkolenie zostanie wspólnie zorganizowane z przedstawicielami MODR Karniowice, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 10.01.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania piersi. Badanie nie wymaga skierowania.

Dziś podczas zdalnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Słomnikach Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił informację ze swojej działalności za rok 2021. Zapraszamy do zapoznania się z nią, przypominając, że szczegółowe podsumowanie roku zostanie zawarte w Raporcie o stanie Gminy Słomniki za rok 2021.

Informujemy, że w piątek 31 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Słomnikach będzie przyjmował klientów do godz. 13.00. Zapraszamy!

W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do obejrzenia z przygotowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  – wideo porad o następującej tematyce:

Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza dzieci w wieku 7 – 11 lat do udziału w warsztatach i wycieczkach w ramach „Kulturalnych ferii”!

W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  - broszurą informacyjną zawierającą  podstawowe informacje w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników.

W dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w 2021r.
 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w gminie Miechów  oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  w tym zakresie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania i zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Słomniki a Gminą Skała, Gminą Iwanowice oraz Gminą Kocmyrzów – Luborzyca polegających na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2022 - 2024 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, bonów lub kart przedpłaconych (prepaid) na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/420/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 2 grudnia 2021 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Słomniki w 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 22. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Podkategorie