Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 31.12.2022 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Słomniki.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 19.12.2022 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom  i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w Krakowie informuje, że do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym, szczególnie w okresie zimowym. Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu obiektu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 obowiązkowej kontroli w zakresie:

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

 1/ Nieruchomość położona w miejscowości Słomniki

Obręb: Ratajów

Jedn. ewid.: Słomniki

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 06.12.2022 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Podkategorie