Plany polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2022/2023.

Informuje się, że w dniu 03.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 350/6
poł. w obr. Prandocin Iły obj. księgą wieczystą: KR1S/00033915/4  oraz nr nr 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 poł. w obrębie Prandocin Iły obj. księgą wieczystą: KR1S/00024141/1.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 7 listopada 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony  na okres 21 dni - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 160 położonej w miejscowości Kacice stanowiącej własność Gminy Słomniki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Słomniki. 28.10.2022r.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin:

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 112/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu użyteczności publicznej - z budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Niedźwiedź, informuję, że:  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Prandocin Iły – kompleks 6 działek

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bliskości Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza mamy w ciąży oraz rodziców z dziećmi w wieku 0-5 lat na wydarzenia w ramach akcji "Blisko".

Podkategorie