Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie posiadającym numeru PESEL.

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym), co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd, co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.).

Szanowni Państwo,

Przekazuję broszurę informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi także na kolejne dni przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy upałami 2/3 stopnia, tj. temperaturą maksymalną powyżej 34 st. C, informujemy o czym należy pamiętać w gorące dni:

Dalsze przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych - do 31 lipca 2022r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 192 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 193 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane służbom za pośrednictwem numeru telefonu 112

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Urząd Miejski w Słomnikach  oraz Biuro Powiatowe  ARiMR w Krakowie zaprasza na szkolenie z zakresu:  "Nowe zasady rejestracji zwierząt Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zapobieganie ASF, które odbędzie się w dniu 04 lipca 2022 r. o godz. 11:00 na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach – ul. Kościuszki 64.

Kilka miesięcy webinariów, spotkań i szkoleń, zakup nowego sprzętu komputerowego, oświetleniowego i nagłośnieniowego – to tylko niektóre z działań, jakie pracownicy Centrum Kultury w Słomnikach zrealizowali w ramach projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej”.

Szanowni Państwo,

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Słomniki

Obręb:                                                  Słomniki  

Jedn. ewid.:                                          Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

1077/4 o pow. 0,1024 ha i 1192/4 o pow. 0,0584 ha

Cena wywoławcza:                              100 580,00 zł (słownie: sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt tysięcy) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Słomnikach przy ul. Proszowskiej składająca się z dwóch przylegających do siebie działek o numerach 1077/4 i 1192/4 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt zbliżony do trapezu równobocznego, rozciąga się w kierunku północny-zachód i południowy-wschód ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działek możliwy dwustronnie – od strony północnej bezpośrednio z ul. Proszowskiej (działka nr 1447/2) i od strony południowej bezpośrednio z ul. Chełmońskiego (działka nr 1114/69).

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1077/4 znajduje się w swej zachodniej stronie w pasie głębokości do około 5,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDZ, w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10,0 m do 16,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonej na rysunku planu symbolem – A56MN. Działka nr 1192/4 znajduje się w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku plany symbolem – A56MN. Ponadto przez ww. działki przechodzi linia telekomunikacyjna napowietrzna.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 10.30
  w dniu 26.07.2022 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r.  wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  Tel. 012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki www.slomniki.pl ,w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.    

       

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

 Wynik: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Podkategorie