A A A
Piezometr

Naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego utworzyli w Muniakowicach stanowisko badawcze, w którym będą systematycznie monitorować jakość wód podziemnych.

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) bada jakość wód, która trafia do wodociągów w 1200 punktach w całej Polsce. Jeden z nich powstał  w lipcu w Muniakowicach. Będą w nim prowadzone systematyczne obserwacje stanu zwierciadła wody podziemnej z częstotliwością raz na tydzień. Pomiary będzie wykonywał miejscowy obserwator, a w przyszłości zostanie zamontowany automatyczny zestaw pomiarowy, który będzie przesyłał wyniki pomiarów do PIG-PIB w Warszawie. Z otworu pobierane będą próbki wody do badań jej własności fizyko-chemicznych. Wyżej opisane pomiary i obserwacje są niezbędne dla określania zasobów wód podziemnych oraz ich składu chemicznego. Dzięki pracom tego typu Państwowy Instytut Geologiczny monitoruje na bieżąco stan ilościowy i chemiczny użytkowych poziomów wód podziemnych.

Wiercenie wykonano na gruncie, którego właścicielem jest Gmina Słomniki. Odwiercono małośrednicowy otwór hydrogeologiczno-badawczy – tzw. piezometr. Piezometr został wykonany przez Sekcję Wiertniczą Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Po zakończeniu wiercenia do otworu został zapuszczony filtr z PCV o średnicy 110 mm, natomiast powyżej powierzchni terenu piezometr został zabudowany rurą stalową
z otwieranym huczkiem.

Tego typu punkty badawcze, oprócz systematycznych badań służb Sanepidu, stanowią jeszcze lepsze zabezpieczenie dla jakości wody, która płynie w wodociągach.