A A A
Podsumowanoie roku 2016

Rok 2016 r. obfitował w inwestycje przyczyniające się do rozwoju Gminy Słomniki.  Zobacz podsumowanie najważniejszych działań, projektów oraz wydarzeń roku 2016.

Rok 2016 r. był rokiem licznych inwestycji.

Na inwestycje z Budżetu Gminy przeznaczono
w 2016 r. ok. 8 mln zł
3 mln ze środków zewnętrznych

 

Na realizację inwestycji gminnych pozyskano środki zewnętrzne z:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Małopolskiego Programu Operacyjnego
 • Urzędu Marszałkowskiego
 • Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Agencji Nieruchomości Rolnych

Łącznie z tych źródeł w omawianym okresie Gmina Słomniki pozyskała ok. 3 mln zł.  

Z udziałem tych środków zrealizowano m.in.:

 • Termomodernizację szkół w Smrokowie i Kacicach oraz remizy OSP w Waganowicach
 • Modernizację ujęć wody w Zagajach Smrokowskich i Lipnej Woli
 • Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Prandocinie Iły i OSP Słomniki
 • Budowę Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka
 • Budowę dróg rolniczych w Niedźwiedziu i Prandocinie
 • Zatrudniono ekodoradcę w ramach Projektu Life

Poprawa stanu dróg w gminie Słomniki

Znaczące środki z Budżetu Gminy przeznaczono na budowę i modernizację dróg.

Przez ostatni  rok na budowę i modernizację dróg wydatkowano ok.  2 mln 800 tys. zł
Odnowiono 18 dróg gminnych i 5 powiatowych
W tym kompleksowo wyremontowano 3 mosty za łączną kwotę prawie 1 mln zł

Zmodernizowane ulice to:

 

 • Gminne: Słomniki, ul. Krótka, Bema, Sorys (ul. Kilińskiego, ul. Strzelecka, ul. Staszica, ul. Zamknięta), Polanowice od p. Osucha do p. Jagły, Janikowice w lewo od p. Cerka, Niedźwiedź k. p. Jeżowej, drogi po HBP w Polanowicach (4 drogi), Czechy przy domkach, Brończyce do p. Baca
 • Rolnicze: Prandocin do pól–Prandocin do p. Reraka; Niedźwiedź do pól–Niedźwiedź do p. Samburskiego.
 • Powiatowe: ul. Kolejowa w Słomnikach, nr 2160K w Czechach, nr 2160K w Szczepanowicach, nr 1260K w Prandocinie (Borek). Łokietka i ul. Lelewela w Słomnikach

Chodniki

Wybudowano nowe chodniki oraz wyremontowano już istniejące, by poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych. Są to następujące ciągi dla pieszych: ul. Norwida w Słomnikach, ul. Świerczewskiego, ul. Łokietka, ul. Lelewela, Sorys (ul. Kilińskiego, ul. Strzelecka, ul. Staszica, ul. Zamknięta).

Place manewrowe

Dla komfortu kierowców rozbudowywana jest sieć parkingowa w całej gminie. Powstały lub zostały zmodernizowane następujące place postojowe: przy E7 przy przystanku w Prandocinie, w Niedźwiedziu przy sklepie GS oraz w Niedźwiedziu przy peronie kolejowym, na ul. Kolejowej w Słomnikach, przy peronie w Smrokowie, przy szkole w Kacicach, przy przystanku MPK w Ratajowie.

Wyremontowano trzy ważne mosty:  tzw. mały most w Miłocicach, tzw. duży most w Miłocicach oraz w Smrokowie.  Te trzy inwestycje wyniosły ponad 900 tys. zł.

Budowa wiaty przystankowej przy trasie E7. Została ona zamontowana w miejsce poprzedniej, zniszczonej przez samochód.

Wybudowano i zmodernizowano łącznie 7 parkingów dla ok. 200 samochodów osobowych

 Sukcesywnie powstaje nowe oświetlenie na ulicach Gminy Słomniki

W mijającym roku dobudowano następujące linie napowietrzne: wzdłuż drogi powiatowej i wzdłuż drogi wojewódzkiej w  Czechach, wzdłuż drogi gminnej w Wesołej, wzdłuż drogi gminnej w Polanowicach, doświetlono plac zabaw w Słomnikach przy ul. Wyspiańskiego-Norwida. Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na odcinku Polanowice-Niedźwiedź droga przy torach, dobudowano oświetlenie w  Zagajach Smrokowskich, zamontowano 2 lampy oświetlenia drogowego w Słomnikach ul. Staszica i Zamkniętej, zamontowano lampę na przejściu dla pieszych na drodze krajowej w Wężerowie.

W 2016 r. powstało łącznie 1000 m linii oświetleniowej za kwotę ponad 50 tys. zł

 Nowe inwestycje

Największą inwestycją 2016 r. jest budowa Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych.
W sumie koszt całościowy budowy to 5 700 000 zł

 

Trwa trzeci etap budowy nowego ośrodka zdrowia. W etapie I i II wykonano m.in. część instalacji wodno-sanitarnej, część instalacji elektrycznej, instalacje odgromowe. Wśród robót budowlanych wykonano ściany piętra oraz strop nad piętrem, belki wieńce i podciągi, ścianki i ściany działowe parteru, ściany i ścianki działowe piętra, posadzki parteru w części, stropodach nad parterem, stropodach nad piętrem. Ponadto  stolarkę PCV i w części aluminiową, częściowo schody żelbetowe zewnętrzne, a także częściowo elewację. Otwarcie Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych planowane jest na jesień 2018 r.

Budynki użyteczności publicznej

Ocieplono i odnowiono budynki Zespołu Szkół w Smrokowie i szkoły w Kacicach oraz salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Prandocinie. Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, ocieplenie kominów, remont instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki tym pracom szkoły zyskały na estetyce i są tańsze w utrzymaniu. Wyremontowano dom socjalny w Polanowicach; wymieniono także dach na budynku socjalnym w Słomnikach przy ul. Kościuszki. Wyremontowano budynek dla Orkiestry OSP Prandocin. Wyremontowano budynek remizy OSP w miejscowości Waganowice w ramach programu Remizy Małopolskie, dokonano rozbiórki budynków magazynowych w Brończycach oraz budynku gospodarczego w Słomnikach (za budynkiem starego przedszkola), a także część budynku położonego w Słomnikach przy ul. Rynek 18. Zmodernizowano budynek starego przedszkola na cel galerii MGCK, wyremontowano świetlicę w Szczepanowicach, odnowiono pomieszczenia LKS Słomniczanki.

Na termomodernizacje i odnowę szkół i innych budynków użyteczności publicznej wydano ponad 1 mln zł

 

Pozostałe inwestycje:

 • Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych dla Gminy Słomniki
 • Zakup i montaż trybuny dla widzów przy Orliku na Słomniczance
 • Uruchomienie kotłowni gazowej w budynku MGCK
 • Wykonane ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiedziu
 • Plantowanie terenu w Waganowicach ( działka przy szkole)
 • Rekultywacja terenów zielonych nad Młynówką w Słomnikach
 • Rekultywacja terenów zielonych na Rynku – ZGKiM
 • Plantowanie terenu na działce przy budynku remizy w Janikowicach.
 • Prace remontowo-budowlane na obiektach komunalnych oraz na drogach gminnych

Rozwój infrastruktury

Zmodernizowano  ujęcia wody w miejscowości Zagaje Smrokowskie i Lipna Wola.

Dzięki przeprowadzonym modernizacjom są one lepiej zabezpieczone m.in. przed ewentualnymi przerwami w dostawie wody do gospodarstw domowych. Zmodernizowano część sieci wodociągowej w Wężerowie oraz Zagajach Smrokowskich oraz część wodociągu w Słomnikach na ul. Poniatowskiego.  

Jest gotowy projekt na  modernizację przepompowni wodnej  wraz z  budową  zbiornika wodnego w miejscowości Polanowice. Inwestycja ta poprawi parametry techniczne funkcjonowania sieci wodociągowej w miejscowościach: Polanowice, Ratajów, Zaborze.

Wykonano także projekt modernizacji sieci  kanalizacji  sanitarnej w  Słomnikach w następujących rejonach:

 • ulica Bema – ulica Kościuszki;
 • ulica Poniatowskiego – Osiedle Świerczewskiego, dla odciążenia  kanału  sanitarnego w ulicy Kościuszki poprzez włączenie Osiedla Świerczewskiego (bloki Wspólnot mieszkaniowych 3,8, bloki Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoła, Budynek Urzędu) do nowo wybudowanej  kanalizacji w ulicy Poniatowskiego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zakupił nowy ciągnik z pługiem do odśnieżania ulic oraz posypywarkę samozaładowczą.

Wartość wszystkich inwestycji wodno-kanalizacyjnych
w roku 2016 r. wyniosła ok. 1 mln zł

 Wydatki na inwestycje są wysokie i wciąż rosną. W 2016 r. kształtowały się na poziomie  ok. 8 mln zł, zaś w 2017 r. będzie to prawie 9 mln zł.

Wykres

 

Wydatki na działania oświatowe

W 2016 r. łącznie wydano 19 mln zł na działania oświatowe w Gminie Słomniki. W efekcie takich nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie systematycznie poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Słomniki, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

Pomoc społeczna

Program 500 plus

Od kwietnia do grudnia 2016r.: liczba rodzin korzystających z tego programu wynosi 1051. Liczba dzieci, którym przyznano świadczenia – 1580. Wypłacono świadczenia od kwietnia do grudnia na kwotę 6 646 000 zł.

1580 dzieci korzysta z świadczeń 500 plus
500 dzieci szkolnych i osób starszych i niepełnosprawnych korzysta z programu dożywiania

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na Program ten wydano ok. 230 tys. zł. Skorzystało z niego 500 osób, w tym dzieci w szkołach, osoby starsze i niepełnosprawne. Celem Programu jest dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Bezpieczeństwo

Działania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Wciąż prowadzone są prace nad poprawą bezpieczeństwa w Gminie Słomniki. Wśród wielu szerokich działań ważną rolę odgrywają te z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 • Zakup nowego samochodu pożarniczo-ratowniczego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla OSP Słomniki.
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin Iły
 • Zakup ośmiu kompletów umundurowania bojowego strażackiego w ramach programu Bezpieczny Strażak oraz Bezpieczna Małopolska

Poprawie bezpieczeństwa służą także ćwiczenia służb i ludności. W minionym roku odbyły się:

 • Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Niedźwiedziu
 • Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Rudawie – udział jednostki OSP Miłocice
 • Ćwiczenia ewakuacyjne w Zespole Szkół w Smrokowie
 • Ćwiczenia dla OSP na obiektach firmy AMPLUS

Rok 2016 r. obfitował w wydarzenia i imprezy ważne dla mieszkańców

 • Otwarto uroczyście Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka
 • Rolnicy i przedstawiciele firm założyli Stowarzyszenia Producentów Czosnku
 • Zdobyliśmy nagrodę Lidera Małopolski dla Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka
 • Wzięliśmy udział w Forum polskich i niemieckich przedsiębiorców i samorządowców w Krakowie
 • Odbyły się uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Słomnikach
 • Miały miejsce zawody wędkarskie na stawach w Januszowicach o Puchar Burmistrza Gminy Słomniki
 • Miał miejsce VIII Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych przy LKS Słomniczanka
 • Świętowaliśmy 150-lecie założenia Orkiestry Dętej OSP w Prandocinie
 • Obchodziliśmy 70-lecie Klubu Sportowego OSP Juvenia Prandocin, LKS Niedźwiedź i LKS Trątnowice
 • Kibicowaliśmy podczas Zawodów Rekreacyjno-Sportowych Rad Sołeckich w Prandocinie
 • Oraz strażakom podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarnicze na stadionie LKS Niedźwiedź
 • Gościliśmy ponad 700 pielgrzymów podczas Światowe Dni Młodzieży w Gminie Słomniki
 • Witaliśmy kadrowiczów biorących udział w Marszu Pierwszej Kadrowej i bawiliśmy się na I Pikniku Historycznym w Słomnikach
 • Obchodziliśmy 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Teatrze Słowackiego w Krakowie
 • Miał miejsce III Festiwal Kazimierzowski organizowany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
 • Braliśmy udział w XVIII Dożynkach Powiatu Krakowskiego oraz w 18. Dożynkach Województwa Małopolskiego
 • W ramach Projektu Life zatrudniony został ekodoradca, który służy pomocą mieszkańcom w działaniach związanych z dbaniem o czyste powietrze
 • Odbyło się ślubowanie przedszkolaków w nowo utworzonym Domowym Przedszkolu w Zespole Szkół w Słomnikach
 • Burmistrz Paweł Knafel reprezentował Gminę Słomniki i był prelegentem podczas dyskusji o budownictwie pasywnym na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy
 • Podczas Małopolskiego Festiwalu  Innowacji w Słomnikach mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą finansową na wymianę pieców oraz poznać ofertę firm prezentujących urządzenia OZE i nowoczesne piece
 • Gościliśmy Pierwszą Damę w Zespole Szkół w Słomnikach
 • Obchodziliśmy Święto Niepodległości w Słomnikach
 • Na kompleksie leśnym Polanowice-Goszcza odbył się I Bieg Niepodległości w Gminie Słomniki
 • Odbyły się konsultacje społeczne do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Burmistrz Gminy Słomniki uhonorował Złote Gody w Gminie Słomniki
 • Badaliśmy jakość powietrza w Słomnikach, biorąc udział w projekcie „Małopolska bez smogu”
 • Odbyły się bezpłatne badania spirometryczne, tzw. Biała niedziela w Słomnikach
 • Dzieci przygotowywały ekoozdoby świąteczne, w 3. edycji Akcji dekorowania choinki na Rynku w Słomnikach EKOCHOINKA
 • Odbyła się Wigilia dla mieszkańców na Rynku w Słomnikach
 • Rozbudowano sieć połączeń SKA
 • Wprowadzono nowe zasady parkowania na Rynku w Słomnikach
W 2016 r. gościliśmy prawie 700 pielgrzymów z Europy i Ameryki Południowej podczas Światowych Dni Młodzieży
Odwiedziła naszą gminę Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda

Otwieramy się na nowych partnerów, by rozwijać się coraz szybciej. Obecnie Gmina Słomniki jest członkiem:

 • Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 • Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina
 • Forum Subregionalne Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
 • Komitetu Monitorującego MRPO
 • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy
 • Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP
W ramach Projektu Life działa ekodoradca, który służy pomocą mieszkańcom w działaniach związanych z ochroną powietrza.
Koordynuje m.in. program wymiany pieców w Gminie Słomniki

Niektóre projekty i plany na 2017 r.

 • Wykonano dokumentacje projektową przebudowy placu targowego przy ulicy 3 Maja
 • Wykonano koncepcję przebudowy Rynku w Słomnikach
 • Wykonano projekt budowy lodowiska syntetycznego w Słomnikach
 • Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych ( promenady, kąpieliska w Januszowicach).
 • Zlecono wykonanie projektu przebudowy boiska asfaltowego przy Szkole w Kacicach
 • Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole w Waganowicach
 • Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych świetlicy w Orłowie i w Zaborzu.
 • Zlecono przygotowanie dokumentacji na parkingi przy PKP Niedźwiedź, Słomniki Miasto i Słomniki
 • Trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Słomniki
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.
 • Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia analizy okoliczności dokonania scalenia i podziału nieruchomości na terenie miasta Słomniki dla obszaru objętego wnioskiem właścicieli nieruchomości.
 • Opracowanie operatów wodno-prawnych celem uzyskania decyzji wodno-prawnych dla 6 wylotów odprowadzających wody deszczowe do koryta Szreniawy z terenu miasta Słomniki

Zobacz także Informację z działalności Burmistrza gminy Słomniki w roku 2016, kliknij – tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, gdzie opisano inwestycje i wydarzenia roku 2016 r.