logo małopolski

Informujemy mieszkańców o możliwości korzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji do kwoty 50 000 zł.

Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji  dotyczy obiektów o powierzchni od 100 m2 do 10 000 m2, służących potrzebom rolnictwa

W celu realizacji zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest możliwość  składania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolniczych można składać w terminie od 11 grudnia 2023 r. (z uwagi na fakt, iż 10 grudnia 2023 r. przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, co zostało określone w zasadach i trybie postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) do dnia 15 stycznia 2024 r. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data stempla pocztowego.

 Wnioski złożone lub wysłane pocztą po terminie 15 stycznia 2024 r. nie będą uwzględniane.

Ww. wnioski można składać m.in. na:

-  budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,1 art. 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.).

2 § 2 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 2376/23 Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 5 grudnia 2023 r.3 § 2 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 2376/23 Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 5 grudnia 2023 r.

- rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów

zrekultywowanych,

- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wnioski należy opracować na nowych formularzach zgodnie z Uchwałą Nr 2376/23

z dnia 5 grudnia 2023 r. Zarządu Województwa Małopolskiego i wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 lub drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Nowe wzory wniosków, a także Uchwała Nr 2376/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostały zamieszczone na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl → Urząd Marszałkowski → Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo → Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dokumenty do pobrania TUTAJ