reaktor biologiczny oczyszczalnia

Mieszkańcy, którym nie udało się zawrzeć umowy z podmiotem (również prywatnym) na opróżnienie zbiornika bezodpływowego, mają możliwość złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

  1. Oczyszczalnia ścieków oraz stacja zlewcza w Słomnikach jest przystosowana do obsługi wszystkich mieszkańców gminy Słomniki. W ostatnich latach dokonano kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków, polegającej na wymianie istotnych elementów dotychczasowego systemu oczyszczania. Wyposażono dodatkowy reaktor zwiększając o  ponad 30% możliwości odbioru ścieków, wybudowano nową stację zlewczą zwiększając liczbę stanowisk do obsługi wozów asenizacyjnych. Zrzutu ścieków może dokonywać jednocześnie 3 pojazdy asenizacyjne.
  2. Nowe wytyczne Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie kwalifikacji ścieków umożliwiły przyjmowanie osadów ściekowych do oczyszczalni. W związku z tym  wprowadzono możliwość odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych instalacji oczyszczalni ścieków. Obecnie jest możliwość zawarcia umowy w tym zakresie. 
  3. Zwiększono tabor wozów asenizacyjnych poprzez zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową beczki o pojemności 14 m3. Aktualnie Zakład posiada pięć pojazdów asenizacyjnych.
  4. Zakład aktualnie posiada około 800 zawartych umów na obiór nieczystości ciekłych. W pierwszej kolejności propozycję zawarcia umowy skierowano do mieszkańców, którzy regularnie korzystali z usług asenizacyjnych. Kolejne umowy były zawierane z osobami, które zwróciły się do Zakładu w tym względzie. Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie zawieraniem umów, obecnie wprowadzono druk wniosku o zawarcie umowy. Spośród osób, które złożą taki wniosek pierwszeństwo w zawarciu umowy, będzie przysługiwało tym osobom, które korzystały z usług Zakładu.
  5. Mieszkańcy, którym nie udało się zawrzeć umowy z podmiotem (również prywatnym) na opróżnienie zbiornika bezodpływowego, mają możliwość złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach. Wniosek należy złożyć na udostępnionym formularzu. Kolejne umowy będą sukcesywnie zawierane w miarę technicznej możliwości obsługi przez sprzęt asenizacyjny. Z uwagi na drastyczne zwiększenie liczby mieszkańców zainteresowanych zawarciem umów rozważa się zawarcie umów bez gwarancji dotrzymania okresu od zgłoszenia do wywozu nieczystości.
  6. Mieszkańcy, którzy nie posiadają aktualnej umowy na obiór ścieków a złożyli wniosek do Zakładu w tym względzie mogą ten fakt wykazać w zgłoszeniu do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słomniki, dystrybuowanej przez Urząd Gminy.
  7. Na dzień 23-02-2023 r. pomimo zawarcia wielu umów Zakład posiada możliwości techniczne do realizacji dodatkowych zleceń nie wynikających z umów. W obecnym okresie do czasu ustabilizowania się sytuacji w zakresie gospodarki ściekowej na terenie gminy Słomniki, mieszkaniec ma możliwość zlecenia wywozu ścieków Zakładowi bez zawartej umowy.

Słomniki, dnia 23-02-2023r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Słomnikach

Jerzy Kaczor

Obowiązkowa ustawowo ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - DEKLARACJE DO POBRANIA.