herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do zamiany.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:
Działki nr 368/7 o powierzchni 0,0573 ha i 368/8 o powierzchnia 0,0524 ha, obr. Słomniki, jedn. ewid. Słomniki-miasto, objęte księgą wieczystą KR1S/00002482/3 oraz działki 371/6 o powierzchni 0,0221 ha i 371/7 o powierzchni 0,0291 ha, obr. Słomniki,  jedn. ewid. Słomniki-miasto, objęte księgą wieczystą KR1S/00001696/9.

Opis nieruchomości:
Działki są niezabudowane, przylegają do siebie tworząc kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą i krzakami. Działki uzbrojone są w sieci infrastruktury technicznej: wodną miejską, kanalizacyjną miejską i gazową. Sieć elektryczna przebiega w pasie drogowym. Dojazd do działek jednostronny od strony ul. gen. Józefa Bema.

Przeznaczenie nieruchomości;
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości:
Aktualna wartość rynkowa prawa własności działek o nr. ewid. 368/7 i 371/6 wynosi 66124,00zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 00/100) netto.
Aktualna wartość rynkowa prawa własności działek o nr. ewid. 368/8 i 371/7 wynosi 70123,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100) netto. Do zbycia w/w działek będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące zbycia:
Działki nr 368/7 i 371/6 oraz 368/8 i 371/7 w Słomnikach będą przedmiotem zamiany na nieruchomość położoną w Słomnikach oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 642/11. Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości uchwałą Nr XLV/613/23 z dnia 26 stycznia 2023r 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.  1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

Słomniki, dnia 10.10.2023r.