PONIŻSZE OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM TUTAJ

Informujemy, że zostały ogłoszone konsultacje społeczne projektu "Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska".

Dokumenty do pobrania oraz treść obwieszczenia znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod linkiem: https://otulinapodkrakowska.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-terytorialnej/

Strategia Terytorialna Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 jest jednym z podstawowych dokumentów funkcjonowania Stowarzyszenia.

Określa ona przede wszystkim cele, kierunki rozwoju Stowarzyszenia na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, a także działania, programy i projekty do realizacji w tej perspektywie czasowej.

Opracowanie Strategii jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13. Pomoc techniczna, Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne cele Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, którego Gmina Słomniki jest członkiem

  • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków stowarzyszeni,
  • wspólne planowanie rozwoju i realizacja przyjętej przez członków stowarzyszenia strategii terytorialnej (planu działań), determinującej realizację projektów docelowych samorządów wchodzących w skład of stowarzyszenia, obejmujących w szczególności realizację zadań w zakresie: rozwoju infrastruktury instytucji kultury, rozwoju infrastruktury i oferty sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i uzdrowiskowej, ochrony i opieki nad zabytkami oraz rewitalizacji, rozwoju infrastruktury komunalnej, społecznej, opiekuńczej i edukacyjnej, rozwoju infrastruktury ochrony środowiska oraz oze, rozwoju infrastruktury w zakresie rozwoju gospodarczego,
  • integracja działań i wspieranie współpracy członków stowarzyszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju of stowarzyszenia. 2. W zakresie realiza cl j e ów opisanych w ust. 1 stowarzyszenie wykonuje zadania w szczególności poprzez: 1) opracowanie i przyjęcie strategii terytorialnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, 2) inicjowanie i realizację kompleksowych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju of stowarzyszenia, w tym pozyskiwanie środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych,
  • prowadzenie monitoringu realizacji strategii terytorialnej,