Obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r.

anulujące obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął w dniu 27 października 2023 r. uchwałą nr 19/2023 poprawiony projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu obejmowały w szczególności wykreślenie jednego z projektów z załącznika nr 1 do Strategii tj. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kłaj” i zastąpieniu tego projektu nowym projektem tj. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj” wraz z korektami w powiązanych opisach i w zakresie wskaźników. Niewielkiej modyfikacji uległ rysunek nr 13. Tym samym wprowadzono zmiany również w treści Prognozy oddziaływania na środowisko, poddając analizie oddziaływania na środowisko nowy projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj” oraz wprowadzono zmiany w załącznikach graficznych Prognozy w zakresie lokalizacji projektów inwestycyjnych. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska anuluje wskazane w tytule obwieszczenie, a kolejnym obwieszczeniem uruchomi procedurę ponownie.